اسكى شهير : شهر رویایی ترکیه را بشناسید

اسكى شهير : شهر رویایی ترکیه را بشناسید

شهر “اسكيشهير” مركز استان اسكيشهير در منطقه آناتولى تركيه ميباشد. تاريخچه اين شهر به حدود ١٠٠٠سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد. از نظر بسيارى از تاريخدانان و جهانگردان زيباترين شهر آناتولى تركيه ميباشد. از لحاظ جغرافيايى بين دو شهر بزرگ و مهم آنكارا و استانبول قرار دارد و اين شرايط اسكيشهير را از لحاظ اقتصادى و استراتژيك در جايگاه مهمى قرار داده است. كارخانه ها و شركتهاى بزرگ تجارى همگى در اطراف اين شهر برپا شده اند. در كل شهر آرام و پر از آرامشى است. بومى هاى اين شهر تاتارها و تركهاى بلغار هستند كه بسيار خونگرم و مهمان نوازند. به خاطر وجود ٣ دانشگاه دولتى، بيشتر جمعيت شهر را دانشجويان بومى و غير بومى تشكيل ميدهند. هزينه هاى رفت و آمد، خورد و خوراك و مسكن در اين شهر بسيار مناسب و ارزان است. وجود رودخانه پورسوك در ميانه شهر نيز زيبايى و جذابيت شهر را چندين برابر كرده است.