ماليات ملك در تركيه

ماليات ملك در تركيه
99.01.03

هر كشورى براى حفظ تعادل عمرانى و اقتصادى خود نياز به درآمد دارد. هر ساله بخش عظيمى از اين درآمد از طريق ماليات برآورد ميشود. تركيه نيز از شهروندان خود، بنا بر وظايف شهروندى ماليات دريافت ميكند. نظام ماليتى كشور تركيه بسيار دقيق و سنجيده بوده و در عين حال نسبت به ديگر كشورهاى اروپايى زياد است. اين ماليات در راستاى عمران و آبادانى كشور استفاده ميگردد. در تركيه ماليات از شاخه هاى مختلف تامين ميشود كه يكى از اين شاخه ها ملك ميباشد كه شامل هر دو صورت ملك (زمين و ساختمان) ميشود و نام آن “ماليات بر اموال غير منقول” ميباشد. ماليات ملك ٢ نوع است. نوع اول در مرحله معامله ملك پرداخت ميشود و ٨.٤٪؜ كل مبلغ خريد و فروش را شامل ميشود و خريدار و فروشنده اين مبلغ را مشتركا پرداخت ميكنند. اگر خريدار و فروشنده از نزديكان و بستگان هم باشند به عنوان تخفيف در معامله اين ماليات بر ٤.٢٪؜ كاهش پيدا ميكند.

ماليات ديگر نيز براى دارنده ملك است و ساليانه ٣-٦٪؜ ارزش ملك را شامل ميشود. اين ماليات را ميتوانيد در ٢ قسط مجزا پرداخت كنيد، در اين صورت قسط اول در پايان ماه مه، و قسط دوم در پايان ماه نوامبر پرداخت ميشود. در كنار اين ماليات مجبور به پرداخت مبلغ كمتر از ١٠٠لير نيز براى پاكبانى و نظافت شهر هستيد.