عيد فطر و اهميت آن در تركيه

عيد فطر و اهميت آن در تركيه
98.12.09

در كشور تركيه بر عكس ايران در طول ماه رمضان هيچ اغذيه فروشى تعطيل نيست و خوردن و آشاميدن در انظار عمومى اين روزها قانوناً آزاد است. اكثر مردم اعم از بزرگ و كوچك در اين ماه روزه دار هستند. در پايان ٣٠ روز روزه دارى در روز عيد فطر ٣روز تعطيلات عيد شروع ميشود. اين ٣روز تمامى موسسات دولتى و غير دولتى تعطيل ميباشند. صبح روز عيد در مسجد هاى محله ها نماز جماعت خوانده ميشود. به اعتقاد مردم تركيه شركت در اين نماز واجب است و بسيار ثواب دارد. در اين عيد خانواده ها از اقوام و بستگان خود ديدار ميكنند به خصوص كوچكترها به ديدار بزرگان خانواده ميروند و دست بزرگترهايشان را ميبوسند و بچه ها عيدى دريافت ميكنند. عيد فطر از نظر همبستگى اجتماعى براى مردم تركيه بسيار مهم است.