مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه رانندگی ترکیه برای ایرانیان چیست؟

مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه رانندگی ترکیه برای ایرانیان چیست؟
98.12.15
  1. گذرنامه
  2. اصل گواهینامه ایرانی
  3. فتوکپی رنگی از پشت و رو گواهی نامه ایرانی
  4. ترجمه رسمی ترکی گواهینامه ایرانی با مهر
  5. فتوکپی رنگی از پشت و رو گواهی نامه ترجمه شده
  6. اصل شناسنامه به همراه ترجمه رسمی ترکی آن
  7. گزارش عکس دار سلامت راننده ( توسط پزشک گزارش داده می شود)
  8. چهار قطعه عکس پاسپورتی
  9. واریز هزینه های مربوط به اخذ گواهینامه رانندگی ترکیه برای ایرانیان ( فیش پرداختی به مبلغ ۳۴۶.۷ برای گواهی نامه پایه دوم) که در همه بانک ها در ترکیه قابل پرداخت خواهد بود.
  10. گزارش گروه خونی راننده