تاپو ترکیه چیست؟

تاپو ترکیه چیست؟

اول از همه به معناى لغوى اين كلمه ميپردازيم. كلمه تاپو ريشه تركى داشته و به معناى سند ملك است. طبق قوانين كشور تركيه شما وقتى به صورت رسمى مالك غير منقولى یعنی آپارتمان، خانه، زمین، ویلا و ملک تجاری هستيد كه تاپوى آنجا به نام شما ثبت رسمی شده باشد. تاپو در واقع يك مدرك اصلى است كه مشخصات كامل دارنده آن و مشخصات ملك مورد نظر در آن ذكر شده است.  تاپوها در دو رنگ قرمز و آبى صادر ميشوند.

در صورت خريد ملك مسكونى و يا تجارى تاپوى قرمز و در صورت خريد زمين خالى تاپوى آبى براى شما صادر ميكنند. اين سند به صورت رسمى بين طرفين (فروشنده و خريدار) امضا ميشود مهر معتبر اداره ى اسناد ميباشد. شما براى خريد رسمى يك غيرمنقول پس از عقد قرارداد در مورد خريد ملك و طى كردن تمامى مراحل ادارى و رسمى لازم براى شروع عمليات پروسه صادر شدن سند رسمى لازم است، وكالتنامه فروش، مدارك شناسایی فروشنده و مدارك خريدار و مشخصات مكتوب ملك تحويل اداره ثبت اموال (tapu ve kadastro) تحويل داده شود و بدين گونه ملك را به صورت رسمى و قانونى به نام خود ثبت ميكنيد. در صورت عدم وقوع مشكل ادارى و يا تحقيقى از سوى سازمان هاى مربوطه صادر شدن تاپو در ترکيه، براى يك شهروند ١ الى ٤ روز كارى طول ميكشد.