معرفى متروبوس

معرفى متروبوس
99.01.23

متروبوس يك وسيله نقليه عمومى همانند اتوبوس و يا مترو ميباشد. نام آن تركيبى از اتوبوس و مترو است كه ريشه اين تركيب به خاطر شكل اتوبوسى اين وسيله و سرعت بالا و خط ويژه آن همانند مترو ميباشد. استفاده از اين وسيله نقليه مقرون به صرفه بوده و سرويس دهى آن ٢٤ ساعته است. در واقع مي توان آن را شبيه “بى آر تى” در ايران دانست. متروبوس ها ماشين هاى بسيار راحت و مدرنى هستند. متروبوس در استانبول داراى چند خط اصلى است و اين خطها به هم متصل ميباشند. شروع اين خط از غربى ترين نقطه استانبول است و تا وسط منطقه آسيايى ادامه مييابد. چنان چه مقصد شما در مسير متروبوس نباشد ميتوانيد در ايستگاههاى مشخص شده پياده شويد و به وسيله آكتارما (ترانسفر) سوار وسيله نقليه ديگرى مثل اتوبوس ويا مترو به مقصد خود برسيد. هر خط داراى شماره جداگانه است كه با كدى روى تابلو متروبوس مشخص ميشود. مثلا خط 34BZ اينطور معنى ميشود كه ٣٤ كد استابول است و B حرف اول مبدأ يعنى بيليك دوزو (beylik düzü) و Z حرف اول مقصد يعنى زينجيرلى كويو  (zincirli kuyu) است. نام همه ايستگاهها و محل هاى ترانسفر به مترو و اتوبوس و غيره در داخل متروبوس در تابلوهايى مشخص شده است و از روى آن ميتوانيد مسيرها را پيگير باشيد. با استفاده از استانبول كارت ميتوانيد سوار اين وسيله نقليه شويد و مسير چندين و چند كيلومترى بين اروپا وآسيا را در عرض حدود ٨٠ دقيقه بپيماييد.