امنیت ترکیه برای زندگی چگونه است؟

امنیت ترکیه برای زندگی چگونه است؟

این کلمه بستگی به معنی امن بودن از نظر هر شخص دارد به این دلیل که ترکیه هم مانند خیلی از کشور های دیگر مشکلات خودش را دارد.

از جهت آمار محققان جرم و جنایت در ترکیهنسبت به جمعیت واقعا کم است ولی باز هم مانند هر کشور دیگری آماری از بزهکاری در آن وجود دارد.

از این جهت برای شفاف سازی موضوع دو کشور یزرگ امریکا و انگلستان را با هم مقایسه میکنیم.

در سال گذشته آمار نشان می دهد که در این کشورها از هر پنج جنایات گزارش شده چهار

جنایت شدید رخ داده درحالیکه در ترکیه از هر 100000 جنایت 3.3 آن وخیم بوده است.

در شهرهای جنوبی که بیشتر توریست ها زندگی میکنند درصد وقوع جرم و جنایت نسبت به شهرهای بزرگ واقعا پایین است.