بزرگترين كتابخانه تركيه کجاست؟

بزرگترين كتابخانه تركيه کجاست؟

ساخت بزرگترين كتابخانه تركيه در سال ٢٠١٦ و در پايتخت اين كشور يعنى شهر “آنكارا” شروع شد و در ٢٤ فوريه ٢٠٢٠ افتتاح گرديد. ساختمان و معمارى اين كتابخانه مخلوطى از مهمارى عثمانى، سلجوقى و البته مدرن است. در كل ١٢٥هزار متر مربع زيربنا و ظرفيت خدمت رسانى به ٥٠٠٠نفر را دارد. طول قفسه هاى اين كتابخانه ٢٠١ كيلومتر است. اثرات موجود مخاطب ١٣٤زبان مختلف دنيا ميباشد و در مجموع موارد زير را شامل ميشود؛

٤ميليون جلد كتاب چاپى

٥٥٠هزار كتاب الكترونيكى

بيش از ١٢٠ميليون نشريه الكترونيكى

١٢٠ ميليون مقاله و گزارش از ١٠٠كشور مختلف دنيا

در ضمن اين كتابخانه در بر دارنده انواع نقشه ها، تمبرها، دست نوشته ها است و در اين كتابخانه صدها اثر نفيس نيز نگه دارى ميشود.

ناگفته نماند اين كتابخانه داراى بزرگترين مركز صوتى تصويرى تركيه است كه از ١٠هزار آيتم صوتى و تصويرى است. اين در حالى است كه دسترسى به تمامى اين امكانات رايگان وبسيار آسان است.