• امکانات رفاهی:
 • استخر روباز، مغازه های روباز، سالن ورزشی، کافه تریا
 • دسترسی ها:
 • 𝚂𝚊𝚋𝚒𝚑𝚊 𝙶𝚘̈𝚔𝚌̧𝚎𝚗 𝙰𝚒𝚛𝚙𝚘𝚛𝚝 : 𝟸𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • 𝙸̇𝚜𝚝𝚊𝚗𝚋𝚞𝚕 𝙰𝚒𝚛𝚙𝚘𝚛𝚝 : 𝟹𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • 𝚈𝚊𝚟𝚞𝚣 𝚂𝚞𝚕𝚝𝚊𝚗 𝚂𝚎𝚕𝚒𝚖 𝙱𝚛𝚒𝚍𝚐𝚎 : 𝟸𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • 𝙵𝚊𝚝𝚒𝚑 𝚂𝚞𝚕𝚝𝚊𝚗 𝙼𝚎𝚑𝚖𝚎𝚝 𝙱𝚛𝚒𝚍𝚐𝚎 : 𝟸𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • 𝟷𝟻 𝚃𝚎𝚖𝚖𝚞𝚣 𝙱𝚛𝚒𝚍𝚐𝚎 : 𝟸𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • 𝙰𝚟𝚛𝚊𝚜𝚢𝚊 𝚃𝚞̈𝚗𝚎𝚕 : 𝟸𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • 𝚂̧𝚒𝚕𝚎 𝙾𝚝𝚘𝚢𝚘𝚕𝚞 : 𝟷𝟻 𝚖𝚒𝚗𝚜
 • مراکز خرید:
 • 𝙴𝚖𝚊𝚊𝚛 𝚜𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚕𝚕پ
 • 𝙱𝚞𝚢𝚊𝚔𝚊 𝚜𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚕𝚕
 • 𝙼𝚎𝚝𝚛𝚘𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗
 • 𝚆𝚊𝚝𝚎𝚛𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗
 • 𝙸𝙺𝙴𝙰
 • مدارس و دانشگاه‌ها:
 • 𝙳𝚘𝚐̆𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚕𝚎𝚐𝚎
 • 𝙱𝚊𝚑𝚌̧𝚎𝚜̧𝚎𝚑𝚒𝚛 𝙲𝚘𝚕𝚕𝚎𝚐𝚎
 • 𝚂𝚎𝚟 𝙰𝚖𝚎𝚛ェ𝚔𝚊𝚗 𝙲𝚘𝚕𝚕𝚎𝚐𝚎
 • 𝙾̈𝚣𝚢𝚎𝚐̆𝚒𝚗 𝚄𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚝𝚢
 • بیمارستان ها:
 • 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚜𝚝𝚊𝚝𝚎 𝚔𝚊𝚟𝚊𝚌𝚒𝚔 𝙷𝚘𝚜𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕
 • 𝙷𝚒𝚜𝚊𝚛 𝙷𝚘𝚜𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕
 • 𝙽𝙿𝚒𝚜𝚝𝚊𝚗𝚋𝚞𝚕 𝙱𝚎𝚢𝚒𝚗 𝙷𝚘𝚜𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕
 • 𝙴𝚛𝚍𝚎𝚖 𝙷𝚘𝚜𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕