• دسترسی ها:
  • متروبوس 650 متر
  • ایستگاه اتوبوس 400 متر
  • ایستگاه مترو مرتر 2/8 کیلومتر
  • ترمینال اتوبوس اسنلر 5/3 کیلومتر
  • تراموای زیتون بورنو 5/3 کیلومتر
  • خیابان رستوران ها 5 دقیقه
  • دانشگاه فنی یلدیز 3/5 کیلومتر