امکانات نزدیک به پروژه:

 • مدارس:
  (کيلومتری ٠،۵) Lwis istnbull international
  (کيلومتری٢ ) international Montessori
  (کيلومتری ٢) Change Scools
  (کيلومتری ۵) ۵Rumeli internatinal
 • مراکز خريد
  (کيلومتری ۵) Atrium Shopping
  (کيلومتری ۵) Marmara park
  (کيلومتری ۶) Paradise Mall
 • مغازه ها
  (کيلومتری ٠٫٢ ) Migros
  (کيلومتری ٠،۴) A.101
 • بيمارستان:
  Medicana international
  Medilif Beylikduzu
 • جاذبه ها:
  غرب مارينا (۵.١ کيلومتری)
  ساحل (۶ کيلومتری)
  دره زندگی بيليک دوزی (٣ کيلومتر)
  Gurpinar پارک ساحلی پيری ريس ( ۵ کيلومتر