• منطقه و دسترسی ها
  • متروی مارمارای و ایستگاه اتوبوس 10 دقیقه
  • Kuzey Marmara ـ Canal Istanbul – Bahçeşehir Gölet پنج دقیقه
  • مراکز خرید اکباتی – پرستیژ – مال آف ـ فرودگاه ـ جنگل و دریاچه  و شهر بازی و پارک 5 دقیقه
  • بیمارستان های آجی بادم – لیو – چام ساکورا 5 دقیقه
  • تمامی مدارس و 300 رستوران مختلف 5 دقیقه