دسترسی‌های محلی:

  • فاصله‌ی 1 دقیقه‌ای پروژه تا ایستگاه مترو
  • 5 تا 7 دقیقه تا پل سلطان محمت و بسفروز
  • فاصله‌ی زمانی 1 تا 3 دقیقه‌ای تا دانشگاه‌های بیکینت و دانشگاه تکنیک استانبول
  • 4 دقیقه فاصله‌ی زمانی تا مرکز خرید معروف استینه پارک
  • فاصله‌ی 5 دقیقه‌ای تا بیمارستان آجی‌بادم
  • 8 دقیقه فاصله با ساحل دریا
  • 25 دقیقه فاصله‌ی زمانی تا فرودگاه استانبول
  • 35 دقیقه فاصله تا فرودگاه سبیها
  • منظره‌ی بی‌نظیر چنگل ناتو و بلگراد