• مناسب شهروندی و پاسپورت
  • مجموعه فول امکانات کامل رفاهی
  • سند شش دانگ
  • تخلیه