آسان ترین راه گرفتن اقامت ترکیه چیست؟

آسان ترین راه گرفتن اقامت ترکیه چیست؟

شما میتوانید از طریق خرید ملک در ترکیه به ارزش 250 هزار دلار شهروندی و پاسپورت خود و کل اعضای خانواده خود را فورا دریافت کنید.