• ویوی شهر
  • فول امکانات رفاهی
  • مناسب سرمایه گذاری، اجاره و رفت و آمد