• همراه با بالکن و ویوی باز
  • واحد تخلیه
  • سند شش دانگ
  • مناسب سرمایه گذاری و اجاره دادن و سکونت