• فول فرنیش کامل
  • منظره واتر دنس
  • سرمایه گذاری در رزیدانس هتل رادیسون