• کمتر از 5 سال ساخت
  • فول امکانات رفاهی
  • با دسترسی عالی به مرکز خرید
  • سند شش دانگ
  • مناسب سرمایه گذاری و سکونت
  • میزان اجاره دریافتی 22/000 لیر در ماه درصورت اجاره دادن واحد