• مرکز شهر
  • فاصله تا فرودگاه جدید 25 دقیقه
  • فاصله تا میدان تکسیم 25 دقیقه