• مالک ساکن میباشد
  • سند شش دانگ
  • مناسب سکونت
  • بدون هزینه بازسازی