آیا برای دریافت شهروندی ترکیه و تابعیت ترکیه لازم هست در ترکیه زندگی کنیم؟

آیا برای دریافت شهروندی ترکیه و تابعیت ترکیه لازم هست در ترکیه زندگی کنیم؟
98.12.15

اصلا!

شما می توانید خارج از ترکیه زندگی کنید و درخواست تابعیت و شهروندی ترکیه را انجام دهید و آن را دریافت کنید.