اجازه كار در تركيه

اجازه كار در تركيه
98.11.29

شما به عنوان اتباع خارجى در كشور تركيه بدون داشتن اجازه كار نميتوانيد به صورت رسمى مشغول به كار ثابتى شويد. كشور تركيه ٥٦’امين اقتصاد دنيا و جزو  ٢٠كشور برتر در رشد اقتصادى است. امروزه بيشتر ايرانيان به خاطر پيشرفت صنعتى اين كشور و صعود نرخ بازده سود داخلى آن، كشور تركيه را به عنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب ميكنند. اين مهاجران به طبع، براى گذران زندگى نيازمند كار هستند. پله اول براى يك مهاجر جوياى كسب و كار، اخذ اجازه كاراست. براى اين كار در حالت كلى ما سه روش متداول را به شما پيشنهاد ميدهيم:

١-دعوت به كار يك شركت: براى گرفتن اجازه كار از طريق يك شركت شرايط زير بايد فراهم باشد؛

وقتى براى انجام يك وظيفه در آن شركت فرد بومى مناسبى يافت نشود (كه معمولا در اين مورد زبان مورد بحث ميباشد) در اين صورت شركت مقصود نامه دعوت به كار به شما ميدهد كه از اين طريق ميتوانيد اقامت كارى خود را دريافت كنيد. دقت كنيد كه اين شركت بايد حداقل اين شرايط را دارا باشد؛

١-سرمايه شركت بيشتر از ١٠٠هزار لير باشد.

٢-به ازاى هر فرد خارجى استخدامى، 10 نيرو كار بومى داشته باشد.

 

٢-راه اندازى كسب و كار: اگر شما در حال حاضر صاحب شغل مستقلى هستيد و قصد داريد كسب و كار خويش را در تركيه ادامه دهيد ميتوانيد در اين كشور ثبت شركت را به نام خود انجام دهيد ولى تنها با ثبت شركت صاحب اجازه كار نميشويد. طبق قوانين حدود ٢-٣ ماه طول ميكشد تا بتوانيد از طريق شركت ثبتى خود اجازه كار دريافت كنيد. در اين مورد هم مانند مورد اول قانون ١ به ٥ كاركنان صادق است.

٣-از طريق علمى و اختراع: اگر شما اختراعى داريد ى يا جز نخبه گانيد ويا ايده اى داريد ميتوانيد ايده خود را به صورت پروژه، مقاله و يا اختراع در كشور تركيه ثبت كنيد كه در اين مبحث ها اكثراً دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتى و… جايگزين شركتهاى اقتصادى ميشوند و از شما حمايت ميكنند. اين روند آسانتر از ديگر روش ها است.