آیا میتوانم برای پدر و مادرم نیز درخواست حق شهروندی و پاسپورت ترکیه ارائه بدهم؟

آیا میتوانم برای پدر و مادرم نیز درخواست حق شهروندی و پاسپورت ترکیه ارائه بدهم؟

اگر ازدواج کرده باشید خانواده درجه یک شما در واقع همسرتان و فرزندان زیر ۱۸ سال شما هستند و پدر مادر شما بایستی به صورت مستقل خودشان اقدام نمایند.