موقعیت پروژه :
– اتوبان TEM
– ایستگاه مترو کاییتهانه
– 5 دقیقه تا لونت و مسلک
– 10 دقیقه تا مجیدیه کوی
– 15 دقیقه تا تکسیم
– 17 دقیقه تا بشیکتاش
– 40 دقیقه تا فرودگاه جدید