دسترسی ها
سوپر مارکت: 2 دقیقه پیاده روی
نمایشگاه: 20 دقیقه با ماشین
دانشگاه: 10 دقیقه پیاده روی
مدرسه: 5 دقیقه با ماشین
پارک: 5 دقیقه پیاده روی
سینما: 5 دقیقه پیاده روی
ساحل: 20 دقیقه با ماشین
کافی شاپ: 2 دقیقه پیاده روی
فرودگاه: 20 دقیقه با ماشین
ایستگاه اتوبوس: 10 دقیقه پیاده روی
ایستگاه قطار: 10 دقیقه پیاده روی
اداره پلیس: 5 دقیقه با ماشین
بیمارستان: 5 دقیقه با ماشین
مرکز شهر: 5 دقیقه با ماشین
مرکز خرید: 2 دقیقه پیاده روی