این پروژه ، واقع در منطقه بی اغلو و در کنار مراکز هنری، موزه ها، تئاترها، کنسرت ها و سینماها می باشد. دسترسی به مناطق تاریخی و فرهنگی، خطوط مترو و حمل و نقل عمومی این پروژه را به فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.