دسترسی ها

 1. سوپر مارکت: 2 دقیقه پیاده روی
 2. نمایشگاه: 20 دقیقه با ماشین
 3. دانشگاه: 10 دقیقه پیاده روی
 4. مدرسه: 5 دقیقه با ماشین
 5. پارک: 5 دقیقه پیاده روی
 6. سینما: 5 دقیقه پیاده روی
 7. ساحل: 20 دقیقه با ماشین
 8. کافی شاپ: 2 دقیقه پیاده روی
 9. فرودگاه: 20 دقیقه با ماشین
 10. ایستگاه اتوبوس: 10 دقیقه پیاده روی
 11. ایستگاه قطار: 10 دقیقه پیاده روی
 12. اداره پلیس: 5 دقیقه با ماشین
 13. بیمارستان: 5 دقیقه با ماشین
 14. مرکز شهر: 5 دقیقه با ماشین
 15. مرکز خرید: 2 دقیقه پیاده روی