گواهینامه رسمی ترکیه

گواهینامه رسمی ترکیه
99.02.10

براى رانندگى در تركيه ميتوانيد از ترجمه گواهينامه ايرانى و يا از گواهينامه بين المللى خود استفاده كنيد. همه اينها مدت معلوم و محدودى دارند. شما ميتوانيد با اخذ گواهينامه بلند مدت از دولت تركيه خيلى راحت و با اطمينان كامل در سطح تركيه رانندگى كنيد. ضمناً هنگام ارائه گواهى نامه به پليس هنگام بروز مشكل و يا كنترل، با شما همانند شهروند تركيه برخورد ميشود. تمامى اتباع خارجى كه در كشور خود گواهينامه معتبر دارند، ميتوانند اين گواهينامه را دريافت كنند. براى اخذ اين گواهينامه لازم است مدارك زير را تهيه كنيد:

گرفتن وقت ملاقات از اداره امنيت

پرينت برگه ملاقات

اصل گواهينامه معتبر ايران

پرينت رنگى از پشت و رو اصل گواهينامه

ترجمه تركى تأييد شده گواهينامه معتبر ايران

كارت اقامت

برگه سلامت(اين برگه از تمامى بيمارستانها قابل دريافت است)

برگه گروه خونى

٤عدد عكس (٦*٤) بر طبق اصول گواهينامه

ارائه آخرين مدرك تحصيلى

پرداخت مبلغ مشخص شده به حساب اداره گواهينامه،بخش اتباع خارجى