چگونگى به نام كردن قبوض انرژى در تركيه

چگونگى به نام كردن قبوض انرژى در تركيه
98.11.29

قانون صادر شدن قبوض انرژى در كشور تركيه متفاوت از ايران است و اگر شما قصد اقامت در اين كشور را داريد بايد با اين قوانين آشنايى کاملی داشته باشيد. در اين كشور قبوض چه در صورت خريدارى خانه، چه در صورت اجاره ملك به نام ساكن آن واحد؛ صادر ميشود. آبونمان گاز، برق و آب ميتوانند هم به صورت فيشى و هم به صورت كارتى باشند.

اگر فيشى باشند كه طبق روال ايران و به صورت دوره اى صادر و پرداخت ميشوند. اگر هم كارتى باشند، شما ميتوانيد به مقدار مصرف خود كارت را شارژ و استفاده نماييد. براى به نام كردن اين آبونمان شما بايد اين مدارك را تهيه کنید:

  • كارت شناسايى معتبر: اين كارت شناسايى هم ميتواند كيمليك (کارت اقامت ترکیه) باشد هم پاسپورت.
  • تأسيسات نوماراسى (tesisat numarası) يا همان شماره كنتور: كه يا از روى كنتور مربوطه خوانده ميشود يا از صاحب خانه سوال ميشود ويا به واسطه يكى از قبوض صادره قبلى خوانده ميشود.
  • بيمه زلزله ملك (dask sigortası) اين بيمه اجبارى بوده و شما آن را بايد از صاحب خانه خود بخواهيد.
  • سند مالكيت: اگر مالك هستيد سند رسمى و اگر مستاجر هستيد ارائه اجاره نامه رسمى الزامى ميباشد.
  • بابت هزينه دريافت آبونمان مبلغى به عنوان رهن آبونمان گرفته ميشود كه اگر آخر سر بدهى و يا مشكلى باشد از پول رهن شما كم شود.

ليست اين مدارك كلى هستند و نسبت به هر شهر ممكن است متفاوت باشد ولى در شهرهاى بزرگ مانند استانبول، آنكارا ،ازمير و ٩٩٪؜ شهرهاى ديگر ترکیه دقیقا به همین صورت است.