برای اخذ شهروندی ترکیه نیاز به اعلام دارایی و گردش مالی و تمکن مالی است؟

برای اخذ شهروندی ترکیه نیاز به اعلام دارایی و گردش مالی و تمکن مالی است؟

خیر! به هیچ وجه.

هنگام درخواست شهروندی و تابعیت کشور ترکیه هیچگونه نیازی برای اعلام دارایی های فعلی شما نیست.